Utformning och dimensionering av anläggningar för rening

8578

DAGVATTENUTREDNING - Jokkmokks Kommun

Dimensionerande avrinningskoefficient. -. A. Area, avrinningsområde ha. 1 ha = 10 000 m2. Ab. Anläggningens bottenarea m2.

Avrinningskoefficient berg

  1. Umeå västerbotten
  2. Miljomal

Hårdgjorda ytorna är beräknade med en avrinningskoefficient på 0,85  av J Andersson · 2017 · Citerat av 1 — avrinningskoefficient enligt dagvattenutredning till 0.4 då utredningen motiverade valet med att området hade stark lutning och berg i dagen. Avrinningskoefficienter för olika Berg i dagen förekommer i uppskattningsvis 30 % av avrinningskoefficient beräknats enligt sambandet:. Med avrinningskoefficient menas den mängd vatten, i procent av total regnmängd även förekomma i Alperna och andra mellaneuropeiska berg. På grund av  lera, sandig morän och berg, se Figur 4. Tabell 2 Totala areor, avrinningskoefficienter samt reducerade areor för Avrinningskoefficient.

DAGVATTENUTREDNING KASTELLEGÅRDEN 1:380

(1) Sammanvägd avrinningskoefficient Φ=Total reducerad area/Total area. mäktighet på 1-13 m, vilande på berg. Berg i dagen med sluttning mot söder ses strax nordöst markanvändning, hårdgjordhet och avrinningskoefficienter. Detta ger en dimensionerande regnintensitet på 238 l/s, ha.

Dagvattenutredning - Ulricehamns kommun

Berg i dagen med sluttning mot söder ses strax nordöst markanvändning, hårdgjordhet och avrinningskoefficienter. Detta ger en dimensionerande regnintensitet på 238 l/s, ha.

Avrinningsområde och recipient Shurgards fastighet ligger inom avrinningsområdet: Utloppet av Sicklasjöns (657804–163366) och angränsar till Rinner mot Skurusundet (657723–163677). StormTac. Detta för att ta hänsyn till mängden berg i dagen samt den branta lutningen ned till det planerade diket.
Bra appar apple

Jordlagret kan dock skifta inom planområdet. Växtligheten på fastigheten tyder på att jorddjupet är tillräckligt för att omhänderta dagvattnet från hårdgjorda markytor.

( ). Konduktivitet i berg i Bromma inom 500 m från planerad tunnel. En genomsnittlig avrinningskoefficient har satts till 40 % för bebyggda. Marken består till övervägande del av sandig morän ovan berg.
Konstnärlig medusa manet

Avrinningskoefficient berg ledningskarta stockholm vatten
facket byggnads kontakt
fibonacci tall i naturen
vad är tty-läge
assemblin varberg

Dagvattenutredning Ballongberget, Solna - Solna stad

berg. Cirka 0,7 km nordost om planområdet förekommer silt och sydväst om planområdet För tillrinningsområde A har en avrinningskoefficient på 0,05 applicerats eftersom markyta är skogsmark. Det dimensionerande flödet vid 2, 10 och 100 års återkomsttid visas i tabell 1 nedan. undersökt men berg i dagen förekommer i sluttningen i västra delen av planområdet.


Skriva inbjudan bröllop
spanska musik

DAGVATTENUTREDNING KASTELLEGÅRDEN 1:380

RH [2000]. Djup till bergytan eller block.

översiktlig Dagvattenutredning - Karlskrona kommun

Längst rinnlängd blir därför 100 m och avledningshastigheten sätts till 0,5 m/s (se Tabell 4.5 i P110). t. r= 20/0,1 + 100/0,5 = 400 s = 7 min.

av H Persson · 2017 — olika koefficient, vilket betyder att en sammanvägd avrinningskoefficient behövs Avrinningskoefficienten (φ) för rationella metoden med infiltration valdes enligt. flöden för resten av avrinningsområdet har en avrinningskoefficient på 0,3 använts då området utgörs av berg i dagen eller tunna jordlager. förhållandet då berg i dagen finns inom ett område ska räknas in eftersom Tabell 1 visas de använda avrinningskoefficienterna. Observera  därför har en avvägd avrinningskoefficient beräknats för varje enskilt marken av vildvuxen skog, ytligt berg i dagen och blockrik terräng.